درباره بنیاد نیکوکاری الغدیر

دلیجان نگین درخشان رویش و پرورش نیکوکاری و خیرخواهی در سطح کشور است....
    در چند دهه گذشته علاوه بر خدمات نهادهای خدماتی و حمایتی، دهها عمارت آموزشی، مذهبی، ورزشی درمانی، توانبخشی، هزاران جهیزیه، تسکین آلام دردمندان و بیماران، تجهیزات متعدد و ... که میراث گرانسنگ خیرخواهان این شهر بوده است...

اهداف بنیاد

در شهرستان دلیجان، خورشید هر بامداد بر مخلوقاتی طلوع می کند که لیاقت و کفایتی یافته اند تا نان به دست آمده از سعی و تلاش را با همنوعان خود به یک سفره بگسترانند. ساختمان های فراوان آموزشی، درمانی، مذهبی، ورزشی و... بسازند و هم تامین نیازمندی های فراوان این شهر را یادگار گرانقدر نیکوکاری خود قرار دهند...

جذب خیرین


کمک به بنیاد

شما می توانید از چند راه به بنیاد نیکوکاری الغدیر جهت کمک به درمان بیمار های خاص کمک کنید
نماد همدردی
معرفی درمان یار
معرفی عضویت
کمک های عمومی و نذورات خاص
کمک به عنوان داوطلب

اخبار بنیاد نیکوکاری الغدیر

حامیان بنیاد نیکوکاری الغدیر

درباره بنیاد الغدیر

خدمات حمایتی
داوطلبان
جلب مشارکت
ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |